Function Words (Funktionswörter)


Personal Pronoun (Personalpronomen Nominativ)
du you
er he
es it
ich I
man one
sie she
wir we

Preposition (Präposition)
an at
auf on
aus from
durch through
für for
gegen against
hinter behind
in in
nach after
neben next to
unter below
vor in front of
zu to
über above

Conjunction (Konjunktion)
aber but
damit so that
ob if
oder or
und and
weil because
wenn when

Interrogative Pronoun (Interrogativpronomen)
warum why
was what
wer who
wie how
wo where
woher where from
wohin where to

Possessive Pronoun (Possessivpronomen)
dein your
mein my
unser our

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf