Entertainment (Unterhaltung)


Noun (Substantiv)
das Kino cinema
das Lied song
das Märchen fairy tale
das Theater theatre
der Fall case
der Film movie
der Schauspieler actor
die Geschichte story
die Kunst art
die Musik music
die Schauspielerin actress
die Unterhaltung entertainment

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara