Language (Sprache)


> General (Allgemeines)

Noun (Substantiv)
das Gespräch conversation
das Wort word
der Satz sentence
die Antwort answer
die Frage question
die Kommunikation communication
die Nachricht message
die Sprache language

> Writing (Schriftzeichen)

Noun (Substantiv)
das Ausrufezeichen exclamation mark
das Fragezeichen question mark
das Komma comma
das Semikolon semicolon
der Doppelpunkt colon
der Punkt full stop
die Schrift writing

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë