Quantity (Quantität)


Adverb (Adverb)
alle everybody
allein alone
alles everything
beide both
einige some
etwas something
fast almost
jeder every
mehr more
nichts nothing
viel much
wenig little
zusammen together

Noun (Substantiv)
das Ding thing
das Prozent percent
das Stück piece
der Teil part
die Zahl number

Adjective (Adjektiv)
ganz whole
gerade even
gleich same
halb half
leer empty
ungerade odd
verschieden different

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë