Society (Gesellschaft)


> Economy (Wirtschaft)

Noun (Substantiv)
das Geld money
der Arzt doctor
der Bauer peasant
der Beruf profession
der Kunde customer
der Markt market
der Preis price
der Wert value
die Wirtschaft economy

> Politics (Politik)

Noun (Substantiv)
das Land country
das System system
der Frieden peace
der Kanzler chancellor
der Krieg war
der König king
der Präsident president
die Politik politics
die Polizei police
die Regierung government
die Welt world

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf