General (Allgemeines)


Adverb (Adverb)
also so
auch also
auch nicht neither
außer except
deshalb that is why
ja yes
mit with
natürlich of course
nein no
nicht not
nur only
ohne without
sehr very
so this way
vielleicht maybe

Verb (Verb)
bleiben stay
gehören belong
haben have
lassen let
machen make
sein be
tun do
werden become

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Colours

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë