Economy (Economy)


Adjective (Adjective)
broken broken
cheap cheap
expensive expensive
new new
poor poor
rich rich

Verb (Verb)
buy buy
calculate calculate
count count
need need
pack pack
pay pay
sell sell

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Ndaje këtë faqe me miqtë