функционални думи (Funktionswörter)


личното местоимение именителен падеж (Personalpronomen Nominativ)
du ти
er той
es то
ich аз
man един / вие
sie тя
wir ние

предлог (Präposition)
an върху
auf на
durch през
für за
gegen срещу
nach след
neben до
zu към

съюз (Konjunktion)
aber но
damit за да (um)
ob ако
oder или
und и
weil защото
wenn когато

въпросителна местоимение (Interrogativpronomen)
warum защо?
was какво
wer кой
wie как
wo къде
woher от къде
wohin накъде

собственическо местоимение (Possessivpronomen)
dein твой
mein мой
unser наш

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрации

Повече упражнения:

Тези упражнения са по-подробни и интерактивни. Те ще Ви помогнат да откриете повече думи от различни области и теми.

Повече упражненияDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf